I. fondcsoport: az MTA múltja

Ebbe a csoportba tartozik a Régi Akadémiai Levéltár (RAL), amit ma a Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye őriz. (Ez történeti okok miatt alakult így, mert a Magyar Tudományos Akadémia megalakulása óta gondoskodott keletkező iratanyagáról és annak őrzéséről. Az alapszabályok a főtitkár kötelességévé tették az Akadémia levéltárának őrzését, amely így a főtitkári hivatal keretében működött. Az iratokat az 1930-as években levéltári szempontok szerint rendezték, majd a II. világháború után az MTA Könyvtárának Kézirattárában helyezték el, az Akadémiai Levéltár pedig csak 1964-ben jött létre meg.)

Ide tartozik még a Magyar Tudományos Tanács anyaga. A Tudományos Tanács 1948. szeptember 8-tól 1949. december 15-ig működött, feladata a tudományos élet szocialista átszervezése volt. A Tudományos Tanács főtitkára Alexits György volt, aki a Tudományos Tanács megszűnése után az újjászervezett Magyar Tudományos Akadémia főtitkára lett, s mivel feladata részben a Tudományos Tanácsnál végzett munka folytatása volt, ez az iratanyag vele együtt az Akadémia Hivatalába került; onnan adták át az Akadémiai Levéltárnak. (A Magyar Tudományos Tanács iratainak nagyobbik része a Minisztertanácsnál maradt, majd innen az Országos Levéltárba került.) Az anyag rendezett, kutatását repertórium segíti.

1. RAL 1825–1949  
2. Magyar Tudományos Tanács 1948–1950
5,3 ifm

II. fondcsoport: az MTA vezetői

Ide tartoznak az Akadémia elnökeinek, főtitkárainak és egyéb vezetőinek 1950 után keletkezett iratai. Ezek az iratok nemcsak az Akadémia történetének, hanem az ország tudományos életének is fontos forrásai, mivel az Akadémia vezetői sokszor országos tisztségeket is betöltöttek, az Akadémia pedig számos országos tudományos és tudománypolitikai kérdésben foglalt állást. Az erre vonatkozó iratanyag zöme a vezetők irattárában maradt meg. Az Akadémiai Levéltár alapítása őrzi külön fondban őrzi ezeket az iratokat, az 1990 előtti iratok középszinten rendezettek és repertórium ill. részletes raktári jegyzék alapján kutatható.

A már régebben rendezett és repertóriummal ellátott iratokhoz nem nyúltunk, de 1970-től kezdve az iratok rendezésekor az értekezletekből, és a különböző kollégiumokból önálló sorozatot alakítottunk (alakítunk), hiszen ezek több vezető iratárában megvoltak, és az észszerűség azt diktálta, hogy csak egy példányban őrizzük meg azokat. Ezeket az iratokat egyrészt az értekezletek, gyűlések fondcsoportjában (VI.); ill. a különgyűjtemények fondcsoportjában (XIV.) helyeztük el.

3. Elnök 1850–2000
45,24
 
    Rusznyák István 1950–1970
    Erdey-Grúz Tibor 1970–1976
    Szentágothai János 1976–1985
    Berend T. Iván 1985–1990
    Kosáry Domokos 1990–1996
    Glatz Ferenc 1996
4. Alelnökök 1958–2009
14,52
 
    Hevesi Gyula 1958–1966
    Fülöp József 1977–1980
    Pach Zsigmond Pál, Polinszky Károly, Somos András 1980–1985
    Márta Ferenc, Straub F. Brunó (Tigyi József), Ujfalussy József 1985–1990
    Berényi Dénes, Halász Béla, Ujfalussy József 1990–1993
    Halász Béla, Michelberger Pál, Pataki Ferenc 1993–1996
    Harmathy Attila, Michelberger Pál, Vízi E. Szilveszter 1996–1999
    Enyedi György, Keviczky László, Vízi E. Szilveszter 1998–2002
    Hámori József, Keviczky László, Marosi Ernő 2002–2005
    Hámori József, Kroó Norbert, Marosi Ernő 2005–2008
    Dudits Dénes, Kroó Norbert, Maróth Miklós 2008–2011
5. Főtitkár 1949–2011
122,64
 
    Alexits György 1949–1950
    Erdey-Grúz Tibor 1950–1953
    Osztrovszki György 1953–1955
    Bognár Rezső 1955–1956
    Erdey-Grúz Tibor 1956–1957
    Erdei Ferenc 1957–1964
    Erdey-Grúz Tibor 1964–1970
    Erdei Ferenc 1970–1971
    Köpeczi Béla 1971–1975
    Márta Ferenc 1975–1980
    Pál Lénárd 1980–1984
    Láng István 1984–1993
    Keviczky László 1993–1999
    Kroó Norbert 1999–2005
    Meskó Attila 2005–2008
    Németh Tamás 2008–2011
6. Főtitkár-helyettesek 1961–2013
64,12
 
    Szabó Imre 1961–1962
    Kónya Albert 1961–1970
    Tétényi Pál 1970–1975
    Köpeczi Béla 1970–1982
    Kulcsár Kálmán 1983–1988
    Láng István 1970–1984
    Csurgay Árpád 1985–1990
    Harmathy Attila 1990–1993
    Csépe Valéria 2008–2013
7. Hivatalvezető 1977–1994
13,56
 

III. fondcsoport: az MTA hivatala

Ez az Akadémia 1950 utáni működésének egyik legfontosabb irategyüttese. Az 1949-es átszervezés után az Akadémia már nem szűk körű tudományos testületként működött tovább, hanem a tudományos élet országos irányító szervévé vált, és ehhez szükség volt pénzügyi, jogi és szervezési egységekre, amelyek hivatal (ill. a későbbiekben titkárság néven) működtek.

A hivatal kiépítése az 1950-es években folyamatosan történt, és az intézetek számának és az akadémiai feladatoknak a növekedésével a hivatal egyre nagyobbá vált, így 1960-ra kialakult a szervezete. Ezt az 1970-es akadémiai reform jelentősen módosította, és kialakult a testület (tudományos osztályok) és hivatal (szakigazgatás) különválasztása. Ezt módosította az 1977-es szervezeti és működési szabályzat, amely két rész közötti kapcsolatot hozta létre.

Az 1970-es átszervezése során jöttek létre a főosztályok, addig az intézetek irányítása is a tudományos osztályok kezelésében volt. A 70-es, 80-as években viszont a tudományos munka, az új beruházások, az utazások felügyelete stb. mind a főosztályok feladata volt, így a főosztályi leadott iratanyagban megvannak az intézethálózatra vonatkozó legfontosabb adatok: a beruházásoktól kezdve, a beszámolókon és terveken át a személyzeti munkáig minden.

A rendszerváltással, az egyetemi és kutatóhálózat átalakulásával módosult, de lényegében nem változott a helyzet, ezt tükrözi az 1994-es akadémia törvény, amely így fogalmazta meg az intézmény feladatát: „Az Akadémia a tudományok művelésére kutatóintézeteket, valamint feladatainak ellátására egyéb intézményeket (könyvtár, levéltár, informatikai rendszer stb.) létesít és tart fenn, e tevékenysége keretében más szervezeteket is támogat, tudományos programokat szervez".

Az anyag rendezésekor a nagy szervezeti változásokat nem mindig tudtuk/akartuk figyelembe venni, mert az Akadémia működése az átszervezések ellenére folyamatos volt (tisztviselők nagy része éveken/évtizedeken keresztül ült egy íróasztalnál), és a hivatali egységek folyamatosan (és nem mindig időrendben) adták/adják át az anyagot.

30. Elnökségi Titkárság 1950–1969
41,12
31. Jogi- és Igazgatási Főosztály 1970–2012
87,6
35. Pénzügyi Főosztály 1950–2010
207,24
36. Állami költségvetés 1945–1983
0,72
37. Ellenőrzési Főosztály 2001–2005
1,8
40. Nemzetközi kapcsolatok 1950–2015
106,76
41. Nemzetközi szerződések 1955–1980
1,92
45. Személyzeti Osztály 1957–2006
66,24
50. Társadalomtudományi Főosztály 1970–1990
37,2
51. Természettudományi Főosztály 1970–2007
140,04
52. Természettudományi II. Főosztály 1970–1973
4,08
60. Jóléti Csoport 1950–1982
16,56
61. Tudósklub 1954–1985
11,52
62. Gépkocsi Csoport 1954
0,12
63. Lakásügyi Bizottság 1971-2009
4,56

IV. fondcsoport: az MTA megszűnt egységei

Ide kerültek azoknak a hivatali/titkársági szervezeti egységeknek az irategyüttesei, amelyek a leadás pillanatában már megszűnt egységek voltak, s amelyeket lezárt, alapszinten rendezett, selejtezett iratanyagként tudunk őrizni.

75. Visszaminősített iratok 1953–2005
28,2
76. Gazdasági Hivatal 1949–1977
17,5
77. Gazdasági Ellátási Főosztály 1976–1991
6,96
78. Kutatáspolitikai Főosztály 1981–1995
16,08
79. Interkozmosz Tanács 1981–1991
18,96
80. Jogsegélyszolgálat 1979-1988
0,96

V. fondcsoport: az MTA testülete

A tudományos osztályok az Akadémia legrégibb szervezeti egységei, az alapítástól kezdve léteznek. A testületi titkárság ezeknek a működését fogja össze. A tudományos osztályok száma (és elnevezése) az évek során változott, az osztályokhoz tartozó tudományágak felsorolását egy-egy fond bevezetőjében találhatjuk meg.

A tudományos osztályok foglalkoztak az 50-es, 60-as években a tudományos minősítéssel és a tudományos intézetek irányításával is, így ezek az anyagok a tudományos osztály iratanyagában találhatók meg ma is.

Azt, hogy milyen jellegű anyagokat találunk itt, jól mutatják osztályoknak az Alapszabályban meghatározott feladatai:
„A tudományos osztály ellátja az Akadémia feladataiból a tudományágazatára háruló teendőket. Ennek keretében az osztály
  • figyelemmel kíséri, segíti és értékeli a tudományágazat körében folyó tudományos tevékenységet,
  • számon tartja a tudományágazat tudományos kutatóhelyeit, egyetemi és más tudományos műhelyeit, továbbá az azokon kívül működő kutatókat,
  • kapcsolatot tart a tudományágazatába tartozó tudományos társaságokkal,
  • tudományos üléseket szervez,
  • állást foglal a tudományágazata körébe tartozó vagy a tudományágazat szempontjából jelentős tudományos, tudománypolitikai, kutatásszervezési és személyi kérdésekben, véleményt nyilvánít a tudományágazat területén működő akadémiai kutatóintézetek és támogatott kutatóhelyek tevékenységéről; állásfoglalásáról és véleményéről tájékoztatja az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsát, és állásfoglalását, véleményét megküldi az Akadémia elnökének,
  • ellátja a Magyar Tudományos Akadémia doktora tudományos cím odaítélése tárgyában megindult eljárásokban rá háruló feladatokat, részt vesz a döntés előkészítésében és javaslatot tesz a döntésre,
  • véleményt nyilvánít az erőforrások elosztásának a tudományágazatot érintő ügyeiben,
  • ellátja az illetékességi körébe tartozó köztestületi tagok felvételével, besorolásával, nyilvántartásával, felfüggesztésével, lemondásával kapcsolatos rá háruló feladatokat.”


100. Tudományos Testületi Titkárság 1970–1990
17,16
101. I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya 1950–2010
47,48
102. II. Filozófiai- és Történettudományok Osztálya 1950–2006
59,52
103. III. Matematikai- és Fizikai Tudományok Osztálya 1950–1996
39,2
104. IV. Agrártudományok Osztálya 1954–2011
37,56
105. V. Orvostudományok Osztálya 1950–2010
66,32
106. VI. Műszaki Tudományok Osztálya 1950–1985
41,16
107. VII. Kémiai Tudományok Osztálya 1950–2011
52,96
108. VIII. Biológiai Tudományok Osztálya 1951–2010
34,2
109. IX. Gazdasági- és Jogtudományok Osztálya 1959–1983
10,92
110. X. Földtudományok Osztálya 1953–1995
23,64
130. Testületi vegyes 1970–1996
6,96
131. Elnöki Tanácsadó (Láng István) 1993-2000
7,2
132. Határon Túli Magyarok Titkársága 1998-2003
1,08

VI. fondcsoport: Akadémiai gyűlések, értekezletek

Az Akadémia életében fontos szerepe volt és van az akadémiai törvényekben és alapszabályokban meghatározott testületeknek, gyűléseknek (pl. a közgyűlés, az elnökségi ülés, a főtitkári értekezlet, vezetői kollégium stb.). Ezeket részben megkaptuk azoktól a szervezeti egységektől, amelyek kezelték az adott értekezlet, gyűlés anyagát, részben a vezetők irattárából kiemelve külön sorozatokat alkottunk, melyeket ebbe a fondcsoportba helyeztük el.

150. Közgyűlés 1950–2012
8,4
151. Elnökségi ülések 1950–2002
10,92
152. Ankétok, kerekasztal-konferenciák 1973–1979
0,6
153. Együttes ülések, összes ülések 1960–1969
0,36
154. Főtitkári kollégium 1970–1977
2,4
155. Főtitkár-helyettesi értekezlet 1970–1983
2,16
156. Vezetői Kollégium 1994–2004
1,08

VII. fondcsoport: Tudományos minősítés

1950 után az átszervezett Akadémia feladata lett a tudományos életben részt vevők értékelése és tudományos minősítése (a kandidátusi és az akadémiai doktori címek adományozása), illetve a tudományos életre való felkészítése (aspirantúra, tudományos továbbképzési ösztöndíj). Az ezzel foglalkozó hivatali szerv anyaga található ebben a fondcsoportban. A tudományos Minősítő Bizottság anyagát elődeink még úgy kezdték gyűjteni, hogy a személyi anyag és hivatali ülések anyaga vegyesen volt, ezt már a Doktori Tanácsnál és a Bolyai Ösztöndíjnál két külön fondban gyűjtöttük.

200. Tudományos Minősítő Bizottság 1952–1995
639,72
201. Doktori Tanács (DT) 1995-2016
54
202. Bolyai Ösztöndíj (BÖ) 1998-2016
62,4
203. DT Vegyes 1995-2014
16,8
204. BÖ Vegyes 1998-2013
5,28

VIII. fondcsoport: Akadémiai intézetek

1950 után az átszervezett Akadémia feladata lett a kutatóintézeti hálózat kiépítése és irányítása. Sajnos, az elmúlt évtizedekben a levéltár vagy raktárhiánnyal vagy levéltáros-hiánnyal küzdött, így csak kevés intézettől sikerült begyűjteni az iratokat. Az Akadémia centralizált felépítéséből következően azonban az intézetekre vonatkozó adatok közül sok megtalálható a hivatali (titkársági) anyagban (III. fondcsoport).

211. Állategészségügyi Kutatóintézet 1951–1978
3,48
212. Geokémiai Kutatólaboratórium 1951–1975
1,22
213. Dunántúli Tudományos Intézet 1943–1998
6,72
214. Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 1957–1975
5,4
215. MTA Könyvtára 1950–2016
97,32
216. Közgazdaságtudományi Kutatóintézet 1973–2010
16,92
217. Matematikai Kutatóintézet 1950–1978
20,04
218. Műszaki Fizikai Kutatóintézet 1953–1975
11,04
219. Nyelvtudományi Kutatóintézet 1949–1978
6,96
220. Régészeti Intézet 1958–1974
2,04
221. Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet 1956–1992
25,08
222. Szervetlen Kémiai Kutatólaboratórium 1962–1980
2,04
223. Szociológiai Kutatóintézet 1963–2010
10,08
224. Történettudományi Intézet 1955–2010
76,08
226. Világgazdasági Kutatóintézet 1970-2003
6,36
227. Jogtudományi Intézet 1949–2000
5,4

IX. fondcsoport: Tudományos egyesületek, társaságok, bizottságok

1950 után az átszervezett Akadémia felügyelet alá került több tudományos társaság és egyesület. Ide helyeztük el a nem osztályfelügyelet alá tartozó bizottságokat, illetve azokat a bizottsági irategyütteseket, melyeket bár valamely osztályhoz tartoztak, külön kezeltek.

400. Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1950–1992
6,36
401. Magyar Közgazdasági Társaság 1961–2000
12,36
402. Magyar Parazitológiai Társaság 1963–1974
0,12
403. Magyar Pszichológiai Társaság 1963–1977
1,2
404. Századok 1962–1982
10,92
405. Magyar Tudomány Szerkesztőség 1956-1992
1,56
406. SZIMA Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia 1992-2013
14,4
407. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság 1977-2011
6,36
450. Könyv-és Folyóiratkiadó Bizottság 1950–2000
6,36
451. Elnökségi Közoktatási Bizottság 1973–1990
4,56
452. Mérés- és Műszerügyi Bizottság 1949–1951
0,32
453. Pszichológiai Bizottság 1960–1966
3,36

X. fondcsoport: Vállalatok, szolgáltató szervek

Ide tartoznak az akadémiai irányítás alatt álló vállalatok iratai.

500. Akadémiai Nyomda 1950–1977
5,64
501. Akadémiai Kiadó 1967–1983
12,36
502. Kutatási Ellátási Szolgálat 1963–1981
39,72
503. Akadémiai Bölcsőde 1955–1995
2,16

XI. fondcsoport: Tanszéki Kutatócsoportok

Ide tartoznak az akadémiai irányítás alatt levő egyetemi, tanszéki kutatóhelyek iratai.

600. Közép-Kelet-Európai Kutatócsoport 1981-1990
0,84
601. MTA–BKE Gazdasági és Társadalomtörténeti Kutatócsoport 1973-2001
0,24

XII. fondcsoport: Megszűnt szervek

Ide tartoznak az akadémiai irányítás alatt állt, megszűnt szervek iratai.

700. BATAVIA-COSY 1989–1992
9,60
701. COSY 1984–1990
13,08
702. Magyar Gazdaságkutató Intézet 1942–1952
71,37
703. Genetikai Intézet 1942–1970
9,96
704. Öregedési Világértekezlet 1982
1,2
705. Pedagógiai Kutatócsoport 1972–1982
6,72
706. Számítástechnikai Koordinációs Tanács 1983–1990
0,96
707. Tudományos Műszerfejlesztési és Kutatás
Automatizálási Koordinációs Bizottság
1979–1989
2,04
708. Találmányi Csoport 1960–1990
41,88
709. Tudományos Folyóiratkiadó Nemzeti Vállalat 1947–1950
2,72
710. Közgazdasági Dokumentációs Központ 1950–1955
4,05
711. KFKI Mérés- és Számítástechnikai Intézet 1991-1997
3,5
712. Kutatásszervezési Intézet 1969-2011
26,04
713. MTA Társadalomkutató Központ 2001-2011
6,24

XIII. fondcsoport: Személyi fondok

A tudóshagyatékok az elmúlt évtizedek gyakorlatának megfelelően a Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteményébe kerülnek, mivel a Levéltár elsősorban az illetékességi körébe tartozó iratokat gyűjti. Ennek ellenére ajándékozás és letét útján, vagy egy-egy intézet anyagával együtt elenyésző mennyiségben a Levéltárba is kerültek tudóshagyatékok (pl. Treitz Péter, Bardócz Árpád, Győrffy Barna iratai).

800. Bardócz Árpád 1948–1966
7,52
801. Győrffy Barna 1922–1970
2,04
802. Jánossy Lajos 1950–1978
1,56
803. Korach Mór 1953–1974
2,04
804. Szabó Pál Zoltán 1927–1965
4,32
805. Szádeczky-Kardoss Elemér 1949–1975
0,6
806. Treitz Péter 1892–1927
0,48
807. Györffy György 1960–2000
0,48
808. Pécsi Márton 1960-2000
1,44
809. Gáspár Rezső 1943-2001
0,48

XIV. fondcsoport: Különgyűjtemények

Az előbbi csoportokba nem sorolható fondok csoportja.

901. Tudománypolitikai Bizottság (TPB) 1969-1988
5,16
902. Útijelentések 1981–1991
12,84
903. OTKA 1991-2014
666,84
904. Sasakawa Alapítvány 1990-2001
1,92
905. OKTK (Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatási Pályázatok) 1994-2002
12,24
906. Széchenyi Emlékév 1990–1992
0,48
907. Társadalomtudományi Bizottság (TtB) 1986-1992
3,84