Szabályzatok

ÁLTALÁNOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI REND


A KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATGYŰJTEMÉNY HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

1. Az MTA Könyvtár és Információs Központ gyűjteményeinek állományával, szolgáltatásaival, tájékoztatási tevékenységével a Magyar Tudományos Akadémia szervezeti keretében folyó tudományos kutatómunka szolgálata mellett rendelkezésére áll a tudományos munkát folytató egyéb intézményeknek, az alkotómunkát végző kutatóknak, illetve a 6.4. pont szerint jogosult személyeknek.

1.1. A könyvgyűjtemény az alábbi állományrészeket foglalja magában:

 • az 1950-ig szerzeményezett, nem rekatalogizált és a Régi Könyvek Gyűjteményébe még át nem vett régi szakok állományát,
 • az 1950 óta szerzeményezett és a régi szakokból kiemelt, rekatalogizált 1800 utáni külföldi, illetve 1850 utáni magyar könyvek állományát.

1.2. A folyóiratgyűjtemény – a Keleti Gyűjteményben található orientalisztikai folyóiratok kivételével – magában foglalja a Könyvtár állományában található összes periodikumot.

1.3. A könyv- és folyóiratgyűjtemény szolgáltatásait a Tájékoztatási és Olvasószolgálati Osztály biztosítja a közös központi olvasóterem két szolgáltatási helyén.

1.4. A Könyvtár állományába tartozó dokumentumok tekintetében a szolgáltatás és a használat csak az állományba vett és feldolgozott dokumentumokra terjed ki. Állományvédelmi vagy egyéb szempontból különleges megfontolást jelentő igény teljesítését a gyűjtemény vezetője engedélyezheti.

2. A TÁJÉKOZTATÁSI ÉS OLVASÓSZOLGÁLATI OSZTÁLY SZOLGÁLTATÁSAI

 • helyben olvasás;
 • kölcsönzés;
 • könyvtárközi kölcsönzés;
 • tájékoztatás az állományról, annak igénybevételéről és használatáról;
 • tájékoztatás a kézikönyvek és a katalógusok alapján azonnal megválaszolható referensz kérdésekről;
 • tájékoztatás online és CD-ROM adatbázisokból, elektronikus folyóiratokból;
 • fotómásolatok, mikrofilmek, gyorsmásolatok, sokszorosítások megrendeléseinek továbbítása a műhelyekbe.

3. A HELYBEN OLVASÁS SZOLGÁLATI IDEJE

 • a központi olvasóteremben
  hétfőtől péntekig 9:00–20:00 óráig; szombaton 9:00–17:00 óráig
 • raktári szolgálat
  hétfőtől péntekig 9:00–16:00 óráig; szombaton 9:00–12:00 óráig

4. A HELYBEN OLVASÁS SZABÁLYAI

4.1. A Könyvtár használatához az olvasónak a kiváltás napjától számított 1 évig érvényes és díjköteles, illetve egy vagy öt alkalomra érvényes és díjköteles látogatójeggyel kell rendelkeznie. A látogatójegyek díjtételeit külön főigazgatói utasítás tartalmazza. A látogatójegyek kiállítására a Tájékoztatási és Olvasószolgálati Osztály vezetője által kijelölt munkatársak jogosultak. Az állományfeltáró eszközök, katalógusok használata, valamint a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásaival kapcsolatos tájékoztatás ingyenes.

4.2. Helyben olvasás alkalmával a ruhatár használata kötelező. Az olvasó a kabátot, a 25x30 cm-nél nagyobb (irat-, kézi- stb.) táskát a ruhatárban helyezheti el. Az olvasóterembe a kézírásos jegyzeteken kívül más dokumentum csak a szolgálatot ellátó könyvtáros engedélyével vihető be. Az engedélyező szelvényt a fogadópultnál érkezéskor és távozáskor be kell mutatni. Az engedély kizárólag a saját könyv távozáskor történő azonosításra szolgál. Az olvasóterembe digitális fényképezőgép a szolgálatot ellátó könyvtáros írásbeli engedélyével vihető be. Másolat csak néhány oldalról készíthető saját használatra, kizárólag kutatási vagy tanulási célra; forgalomba nem hozható. A másolattal való visszaélésért a másolat készítőjét terheli a felelősség. Az Olvasószolgálat sem a bevitt könyvekért, sem az egyéb értéktárgyakért nem vállal felelősséget.

4.3. Az olvasó a fogadópultnál kapott számtáblácskát a szolgálatot ellátó könyvtárosnál a látogatójegy leadásával együtt kicserélteti egy azonos számmal ellátott táblácskára. A raktárból megérkező könyvről vagy folyóiratról az olvasó a kijelző táblán megjelenő asztalszáma alapján értesül, a könyvet vagy folyóiratot a megfelelő pultnál veheti át. Távozáskor a dokumentumot ugyanott kell visszaszolgáltatni. Folyamatos használat esetén az olvasó kérheti a dokumentumok félretételét.

4.4. Az olvasó az olvasóterem szabadpolcos kézikönyvtárában elhelyezett köteteket közvetlenül használhatja, a polcról leemelt kötetek visszaosztása azonban a könyvtárosok feladata.

4.5. A raktárakban elhelyezett dokumentumokat az olvasó az 3. pontban meghatározott időpontokban az erre a célra rendszeresített kérőlapon igényelheti. A külső raktárban tárolt dokumentumok az igénylést követő munkanapon 10:00 órától állnak az olvasó rendelkezésére. A külső raktári állományban lévő könyvek a raktári szám alapján azonosíthatók.

A különféle állományrészek raktári elhelyezéséről részletes információ található a Törzsgyűjtemény menüpont alatt.

4.6. Az olvasó a kérőlapot a szolgálatot ellátó könyvtárosnak adja át. A nem főhivatású kutató egy alkalommal legfeljebb 3 művet vagy folyóirat-kötetet igényelhet. A szolgálatot ellátó könyvtáros gondoskodik a kötetek rendelkezésre bocsátásáról, ellenőrzi rendeltetésszerű használatukat, épségben történő visszaszolgáltatásukat, és figyelemmel kíséri az előírások betartását, melyek megszegése a további szolgáltatásból való kizárással járhat.

4.7. Helyben olvasásra jogosultak érvényes látogatójeggyel:

 • az MTA rendes és levelező tagjai, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagjai;
 • az akadémiai tudományos minősítéssel rendelkezők, a PhD fokozattal rendelkezők, a PhD-hallgatók és az ösztöndíjasok;
 • az MTA intézeteinek kutatói;
 • az egyetemi és főiskolai oktatók;
 • más kutató vagy oktató munkát végzők (tanár, orvos, szerkesztő, mérnök stb.);
 • az egyetemi és főiskolai hallgatók;
 • és minden 18. életévét betöltött személy, akinek munkájához, tanulmányaihoz a keresett dokumentumok csak a Könyvtárban találhatók meg.

Rövid (legfeljebb 1 hét) időtartamú látogatójeggyel:

 • írásbeli ajánlással, illetve engedéllyel mindenki más.

Régi (1850 előtti magyar és 1800 előtti külföldi) könyveket kizárólag minősített kutatók használhatnak. Más kutatók indokolt esetben, a témavezető ajánlásával, egyetemisták tanszéki ajánlással.

4.8. A Könyvtár a helyben olvasásból kizárhatja azt az olvasót,

 • aki a dokumentumot megrongálva szolgáltatja vissza;
 • aki a dokumentumot nem szolgáltatja vissza;
 • aki a dokumentumot megkísérli eltulajdonítani;
 • aki összeférhetetlen magatartásával zavarja a Könyvtár rendjét;
 • aki az olvasók ruházatának vagy a Könyvtár bútorzatának tisztaságát veszélyeztető elhanyagolt, szennyezett öltözetben keresi fel a Könyvtárat.

5. A KÖLCSÖNZÉS NYITVATARTÁSI IDEJE

 • hétfőtől péntekig 9:00–16:30 óráig
 • szombaton 9:00–12:30 óráig
 • raktári kiszolgálás a 3. pontban foglaltak szerint.

6. A KÖLCSÖNZÉS SZABÁLYAI

6.1. A Tájékoztatási és Olvasószolgálati Osztály a kölcsönzést a modern könyvállományból a Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata alapján végzi. A Keleti Gyűjteménybe tartozó dokumentumok kölcsönzésére további külön szabályok is vonatkoznak (ld. 6.16. pont).

6.2. A kölcsönzéshez a kölcsönvevőnek a kiváltás napjától számított 1 évig érvényes, díjköteles kölcsönzőjeggyel kell rendelkeznie.

A kölcsönzőjegy kiállításához a kölcsönvevőnek személyi adatait, lakcímét, tudományos fokozatát, munkahelyét igazolni kell. A személyi adatokat és a lakcímet személyazonosításra alkalmas hivatalos okmánnyal kell igazolni.

6.3. A kölcsönvevő a könyvet a térítvény aláírásával és kölcsönzőjegye vonalkódjának a könyv adataihoz rendelése után veheti át. Távozáskor a fogadópultnál a kölcsönzött könyveket be kell mutatni és a kérőlap "KIKÖLCSÖNÖZTE" bélyegzővel ellátott szelvényét le kell adni.

6.4. Kölcsönzésre jogosultak érvényes kölcsönzőjeggyel:

 • az MTA rendes és levelező tagjai, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagjai;
 • az akadémiai tudományos fokozattal rendelkezők (az MTA doktora cím vagy azzal egyenértékű tudományos fokozat, tudomány kandidátusa);
 • az MTA irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél tudományos kutatóként foglalkoztatott munkatársak;
 • az egyetemek határozott vagy határozatlan időre kinevezett oktatói;
 • a tudományegyetemek bölcsészet- és természettudományi karán PhD fokozatot nyert kutatók;
 • a magyarországi egyetemek doktori iskoláin posztgraduális (PhD) képzésre beiratkozott hallgatók;
 • a Könyvtár és az MTA Titkársága kutatómunkát végző vagy tanulmányaikat folytató munkatársai.

6.5. A kölcsönzés nem terjed ki:

 • az 1900 előtti magyarországi és az 1900 előtti külföldi dokumentumokra;
 • a kézikönyvekre és a szótárakra;
 • a muzeális értékű kötetekre;
 • a képzőművészeti albumokra és egyéb nagyméretű kiadványokra;
 • a ritkaságokra;
 • a folyóiratokra;
 • a szerzői sorozatok egyes köteteire és a kolligátumokra;
 • azokra a kötetekre, melyek kötésre, javításra szorulnak, a kötészeti munka elvégzéséig.

A nem kölcsönözhető dokumentumokról eseti elbírálás alapján a kiadvány típusa és kötési állapota szerint mikrofilm-, xerox- vagy digitális másolat rendelhető. Xerox-másolat megfelelő elbírálás alapján helyben is elkészíthető.

6.6. A kölcsönözhető művek száma:

 • az MTA rendes és levelező tagjainak, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagjainak 10 kötet;
 • az akadémiai tudományos fokozattal rendelkezőknek 10 kötet;
 • az MTA irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél tudományos kutatóként foglalkoztatott munkatársaknak 10 kötet;
 • az egyetemek határozott vagy határozatlan időre kinevezett oktatóinak 5 kötet;
 • a tudományegyetemek bölcsészet- és természettudományi karán PhD fokozatot nyert kutatóknak 5 kötet;
 • a magyarországi egyetemek doktori iskoláin posztgraduális (PhD) képzésre beiratkozott hallgatóknak 5 kötet, legfeljebb 3 hónap időtartamra;
 • a Könyvtár és az MTA Titkársága kutatómunkát végző munkatársainak 10 kötet, tanulmányaikat folytató munkatársainak 3 kötet.

6.7. A kölcsönzés időtartama 1 hónap, amely – ha a kötetet más személy nem kéri – automatikusan 3 hónapra, majd változatlan feltételek mellett 3 havonta, legfeljebb 1 évig meghosszabbítható. 1 hónap után a kötetet, amennyiben annak használatára más személy is igényt tart, vissza kell szolgáltatni. Amennyiben a kölcsönvevő 1 év után is igényt tart a kötetre, úgy annak bemutatása után újabb térítvényt kell kiállítani.

6.8. A kölcsönvevő a Tájékoztatási és Olvasószolgálati Osztálynak 48 órán belül köteles lakcímének megváltozását bejelenteni. Egy hónapnál hosszabb ideig tartó külföldi tartózkodás esetén a kikölcsönzött dokumentumokat akkor is vissza kell szolgáltatni, ha a kölcsönzési idő egyébként még nem járt le.

6.9. A kölcsönvevőnek a kölcsönzési idő lejártáig a kötetet külön értesítés nélkül vissza kell szolgáltatni, vagy a kölcsönzési idő meghosszabbítását kell kérni. A kölcsönzési idő 2 alkalommal meghosszabbítható az online katalóguson keresztül, vagy hosszabbítás kérhető személyesen, telefonon vagy elektronikus levélben, legkésőbb a határidő lejártáig. Nem lehetséges a hosszabbítás abban az esetben, ha

 • a kötetet időközben más személy előjegyeztette;
 • a kölcsönzőjegy érvényessége lejárt;
 • a kölcsönvevő bármely más kölcsönzési határidő tekintetében késedelembe esett;
 • a Könyvtárral szemben valamely pénzbeli vagy egyéb tartozása áll fenn.

6.10. Ha a kölcsönvevő a kölcsönzési idő meghosszabbítását a megadott határidőn belül nem kérte vagy ahhoz a Könyvtár nem járult hozzá és a kötetet határidőre nem szolgáltatta vissza, a Tájékoztatási és Olvasószolgálati Osztály legfeljebb három alkalommal írásban felszólítja a kölcsönvevőt a kötet visszaszolgáltatására. Ha a kölcsönvevő a felszólítások ellenére sem tesz eleget kötelezettségének, a Könyvtár jogi úton szerez érvényt követelésének. A jogi eljárással kapcsolatos járulékos költségek a késedelmes kölcsönvevőt terhelik.

6.11. A kölcsönvevő felelősséggel tartozik a kikölcsönzött dokumentumokért. A bármilyen okból vissza nem szolgáltatott dokumentumokat a kölcsönvevő a Könyvtár által meghatározott módon pótolhatja, amennyiben ez nem lehetséges, a könyv pótlási értékének háromszorosát köteles megtéríteni. Könyvritkaságok vagy olyan könyvek esetében, amelyek a Könyvtár gyűjtőkörének koherens részét képezik, eszmei értékük háromszorosának megfizetésére kötelezhető.

6.12. Ha a kölcsönvevő az előző pontban említett pótlási vagy kártérítési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a dokumentumot megrongált állapotban szolgáltatja vissza, a Könyvtár legfeljebb három alkalommal írásban felszólítja ennek megtételére. Ha a kölcsönvevő az ismételt felszólítások ellenére sem tesz eleget kötelezettségének, a Könyvtár jogi úton szerez érvényt követelésének. A jogi eljárással kapcsolatos járulékos költségek a késedelmes kölcsönvevőt terhelik.

6.13. A Könyvtár főigazgatója ideiglenesen, súlyosabb esetben akár véglegesen, részlegesen vagy teljesen kizárhatja a további kölcsönzésből azt a kölcsönvevőt,

 • aki ellen az eredménytől függetlenül a Könyvtár követelésének érvényesítése iránt jogi eljárást kellett kezdeményezni;
 • aki ismételten nem szolgáltatta vissza a kikölcsönzött dokumentumot, attól függetlenül, hogy a pótlási, kártérítési felszólításnak eleget tett-e;
 • aki ismételten megrongálódott állapotban szolgáltatta vissza a kikölcsönzött dokumentumot, attól függetlenül, hogy a pótlási, kártérítési felszólításnak eleget tett-e.

6.14 Amennyiben a kölcsönvevő a kölcsönzési szabályzat bármely pontját megszegi, szabálytalan magatartása megszűnéséig a Könyvtár más szolgáltatásait sem veheti igénybe.

6.15 A Könyvtár főigazgatója a fenti súlyos következmények alkalmazásától kivételes esetekben eltekinthet.

6.16 Az általános szabályokon túl a Keleti Gyűjteményből történő kölcsönzésre az alábbi külön szabályok vonatkoznak:

 • A 6.4-es pontnak megfelelően a tudományos fokozattal rendelkező olvasók, orientalisztika szakos PhD-hallgatók, valamint az MTA munkatársai kölcsönözhetnek egyes, korlátozás alá nem eső könyveket. A kölcsönözhető könyvek száma nem haladhatja meg az 5 darabot;
 • a kölcsönzés nem terjed ki a 75 évnél korábban megjelent dokumentumokra, továbbá a későbbi, de állaguk miatt fokozottan veszélyeztetett példányokra;
 • a kölcsönzés időtartama 1 hónap, amelyet összesen háromszor lehet meghosszabbítani;
 • a kölcsönzési határidőt túllépő kölcsönvevőnek késedelmi díjat kell fizetnie. A késedelmi díj általános és aktuális mértékét a Könyvtár főigazgatója állapítja meg, amelyről a Könyvtár az olvasókat a kölcsönzéskor minden esetben tájékoztatja. Ameddig a kölcsönvevő a késedelmi díjat nem fizeti ki, újabb dokumentumot nem kölcsönözhet és a kölcsönzési idő meghosszabbítását sem kérheti.

7. A KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS

7.1. A bel- és külföldi könyvtárközi kölcsönzést az Olvasószolgálati Osztály végzi minden kölcsönözhető vagy átkölcsönözhető dokumentum esetében. A folyóiratok cikkmásolatainak készítéséről a Folyóiratosztály gondoskodik.

7.2. A könyvtárközi kölcsönzést a könyvtár valamennyi állandó látogatójeggyel rendelkező olvasója igénybe veheti.

7.3. Belföldi könyvtártól csak abban az esetben kérünk dokumentumot vagy másolatot, ha budapesti könyvtárban nem található meg. A belföldi dokumentumkölcsönzés ingyenes, a visszaküldés postaköltségét a Könyvtár átvállalja olvasóitól. A másolatok árát a szolgáltató könyvtár állapítja meg, azt az olvasónak kell megfizetnie.

7.4. Külföldről kizárólag olyan dokumentumot vagy másolatot rendelünk meg, amely magyarországi könyvtárakban nem található meg. A külföldi könyvtárközi kölcsönzés díja 4500 Ft/kötet. A Könyvtár főigazgatója 500 ezer Ft-ot különített el az éves költségvetésből a nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés támogatására. Annak érdekében, hogy a kedvezményes kölcsönzést minél több olvasónk vehesse igénybe, az év során egy-egy olvasó legfeljebb 5 kötetet rendelhet meg 50%-kal csökkentett, 2250 Ft-os áron. Minden további kötet teljes áron rendelhető meg.

A KELETI GYŰJTEMÉNY HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A Keleti Gyűjtemény használatára a Könyvtár általános használati szabályzata az irányadó, a helyi követelmények mindenkori figyelembevételével.

A Keleti Gyűjtemény használatához minden olvasónak a Könyvtár Olvasószolgálatán (Arany János u. 1) kiállított érvényes látogatójeggyel kell rendelkeznie. Helyben olvasás alkalmával a ruhatár használata kötelező. Az olvasóterembe a kézírásos jegyzeteken kívül legfeljebb 25x30 cm-t meg nem haladó méretű táska vihető be. Más dokumentum csak a szolgálatot ellátó könyvtáros engedélyével vihető be, amit távozáskor ismételten be kell mutatni. Az olvasójegyet az olvasószolgálatos könyvtárosnak kell átadni, aki azt távozáskor adja vissza. Az olvasóterem telítettsége esetén az orientalisztikával főállásban foglalkozó kutatókat, egyetemi oktatókat és egyetemi hallgatókat áll módunkban kiszolgálni.

Az olvasó az olvasóterem szabadpolcos állományát szabadon használhatja, egyéb dokumentumokat az erre a célra rendszeresített kérőlapon igényelhet. Mivel a Keleti Gyűjtemény könyv- és folyóirat-állománya – a H-jelzetű folyóiratokat kivéve – külső raktárban van elhelyezve, a kért dokumentumok az igénylést követő munkanapon 10:00 órától állnak rendelkezésre. Félretételre van lehetőség, feltételeit a férőhelyhez szabottan a szolgálatot ellátó könyvtáros közli. A Keleti Gyűjtemény anyagából xerox-másolat csak rendelés útján kapható. A kikért dokumentumot a xerox-igény papírcsíkokkal történt bejelölése után a szolgálatot ellátó könyvtárosnak kell átadni, a kitöltött xerox-megrendelőlap a Könyvtár Olvasószolgálatán adható le. Az elkészült másolatok ugyanott vehetők át. A reprodukciós szolgáltatások árlistája honlapunkon megtalálható.

Kéziratos anyagok kutatására mikrofilm szolgál. Eredeti kézirat csak kivételes esetben használható, előzetes írásbeli kérelem alapján, osztályvezetői engedéllyel. Ugyancsak osztályvezetői engedély szükséges a kéziratos anyagról készítendő bármilyen fajta másolathoz. A kölcsönzésre jogosultak köre megegyezik a Könyvtáréval. Kölcsönzés a teljes nyitvatartási idő alatt lehetséges. Nem kölcsönözhetők a kéziratok, az ősnyomtatványok, a muzeális és a régi könyvek, illetve a Különgyűjtemények (pl. a Scheiber-gyűjtemény) anyaga; a kézikönyvek és a folyóiratok csak kivételes esetben, külön engedéllyel.

A Keleti Gyűjteményből történő kölcsönzésre a könyv- és folyóiratgyűjtemény használati szabályzatának 6.16. pontja érvényes. A könyvtárközi kölcsönzés lebonyolítását a Keleti Gyűjtemény állományából is a Könyvtár Tájékoztatási és Olvasószolgálati Osztálya végzi.

KÉZIRATTÁR ÉS RÉGI KÖNYVEK GYŰJTEMÉNYE HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A Kézirattár legfőbb feladata az állományában őrzött több tízezer régi és ritka könyv, és a sok százezer felbecsülhetetlen értékű kézirat védelme. A kutatói igények kiszolgálása ennek van alárendelve.

1. Kutatási feltételek

A Kézirattár állományába tartozó dokumentumok csak érvényes napi, heti vagy éves olvasójeggyel használhatók, melyet az Arany János u. 1-ben lehet váltani. Minden kutatónak arcképes igazolvánnyal is regisztráltatnia kell magát kutatótermünkben, továbbá kutatási nyilatkozatot is ki kell tölteni. Olvasójegy nélkül nem szolgálunk ki senkit!

A Kézirattárban csak 18 éven felüliek kutathatnak. A kutatóterem egyszerre legfeljebb 8 főnek tud helyet biztosítani.

2. A Kézirattár nyitvatartási ideje

 • hétfőtől csütörtökig 9:00–16:00 óráig;
  raktári szolgálat 15:00 óráig;
  előkészített anyag kiadása 15:30 óráig;
  kiadott anyag visszavétele 15:45–16:00 óra között.
 • pénteken 9:00–13:30 óráig;
  raktári szolgálat 12:00 óráig;
  előkészített anyag kiadása 12:30 óráig;
  kiadott anyag visszaadása 13:15–13:30 óra között.

A Könyvtár rendes évi zárva tartása idején a Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye sem fogad kutatókat.

3. A Kézirattár használati rendje

A dokumentumok nem kölcsönözhetők, csak helyben használhatók. Ehhez kérőlapot kell kitölteni. A nem folyamatos jelzetszámozású egységeket külön-külön kérőlapon kell kérni. Rosszul vagy hiányosan kitöltött kérőlap alapján semmilyen kérést nem áll módunkban teljesíteni. Előre megbeszélt időpontra, telefonon vagy írásban kért előkészítést akkor tudunk teljesíteni, ha a kutató a szerző nevét, a mű címét és jelzetét is pontosan megadja. Állományfeltáró jellegű vagy egyéni kutatást igénylő információt a Kézirattár nem ad.

A K 1–K 800 jelzetű anyag mikrofilmen használható. Ez alól a szabály alól indokolt esetben – pl. kritikai kiadás előkészítésénél – az osztályvezető vagy helyettese adhat felmentést.

A mikrofilmen olvasható egyéb értékes dokumentumok eredetije szintén csak osztályvezetői vagy -helyettesi engedéllyel adható ki.

RAL-anyagot a kérés leadása utáni munkanapra készítünk elő.

Az ereklyegyűjtemény darabjai csak indokolt esetben tekinthetők meg, s akkor is csak osztályvezetői vagy -helyettesi engedéllyel.

A kutató mikrofilmre nem vett anyagból egyidejűleg kézhez kaphat

 • borítékban tárolt, különálló tételként felvett kéziratból (analekta vagy levél) 5 db-ot, egybefüggő kéziratból vagy levelezésből 40–60 levelet;
 • kötetes kéziratból 2 db-ot, ugyanazon a munkanapon legfeljebb 2 dobozt;
 • disszertációból vagy könyvből 3 db-ot;
 • kódexből, ősnyomtatványból és antikvából egyedi elbírálás alapján, csak osztályvezetői vagy -helyettesi engedéllyel;
 • egyéb régi könyvből (RMK, 1800 előtti külföldi és 1850 előtti magyar) egyszerre 3 db-ot, egy munkanapon legfeljebb 15 db-ot.

Ez a mennyiség megrendelt és félretett anyagból a nap folyamán többször is cserélhető.

Feldolgozatlan vagy feldolgozás alatt álló állomány egyáltalán nem, zárt anyag pedig csak a megszabott feltételek mellett, az arra jogosult személy előzetes engedélyével használható.

A megrendeléseket a raktári elhelyezéstől függően aznap vagy a következő munkanapon teljesítjük.

A dokumentumok átvételét a kutató a kutatótermi beírókönyvben aláírásával köteles igazolni. Ezzel elismeri, hogy a kutatás feltételeit tudomásul veszi és betartja. A kért dokumentumokat 14 napig tesszük félre. A félretett anyagért – mindaddig, amíg a raktárba vissza nem kerül – a kutató felelős.

A 2007 óta feldolgozott hagyatékokról nem készülnek katalóguscédulák, rekordjaik a könyvtár online katalógusában, az ALEPH-ben érhetők el.

A kutatóteremben csak ceruzával szabad jegyzetelni; hordozható számítógép használható.

A dokumentumokat rongálni, a jelzetek sorrendjét megváltoztatni tilos! A dokumentumokra és a dokumentumokon írni, jegyzetelni, támaszkodni, vagy bármit rájuk helyezni tilos! A rongáló olvasójegyét bevonjuk, a restaurálási költségeket megtéríttetjük. Ugyanez vonatkozik azokra, akik kézirattári anyagot próbálnak kivinni a kutatóteremből.

A kutatóteremben étkezni, bármilyen italt fogyasztani tilos! Kérjük, hogy a táskájukat és kabátjukat hagyják a földszinti ruhatárban. A kutatóterembe lépve mobiltelefonjukat állítsák át rezgő vagy hangtalan üzemmódra, vagy kapcsolják ki!

4. Kutatási segédletek

A kutatóteremben szabadpolcos segédkönyvtár áll a kutatók rendelkezésére. A hagyományos kézirat- és könyvkatalógusok mellett az állományban őrzött 1.200 ősnyomtatvány és a több mint 20.000 kandidátusi és akadémiai doktori disszertáció elektronikus katalógusa az ALEPH-ben érhető el. Az 1861–1954 között feldolgozott kéziratok és levelek digitalizált cédulakatalógusának címe: http://apps.arcanum.hu/app/mtakcedkat/.

5. Reprodukciós szolgáltatások

A Kézirattár anyagáról fénykép és fénymásolat, illetve mikrofilm és digitális másolat rendelhető az alábbi feltételekkel:

 • A dokumentumok kiadási vagy egyéb – például reklám vagy üzleti – céllal történő reprodukciójához a Kézirattár vezetőjének engedélye szükséges. A Kézirattár fenntartja magának a jogot, hogy dokumentumai film, videó, fénykép, valamint nyomtatott és elektronikus úton történő közzétételéért esetileg meghatározott ellentételezést kérjen, amelyet gyűjteményének gyarapítására, állagának megóvására és restaurálási célokra fordít.
 • A Kézirattár anyagára a következő módon kell hivatkozni:

  Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye + jelzet, röviden: MTA KIK Kézirattár + jelzet, vagy MTA KIK Régi Könyvek Gyűjteménye + jelzet.

 • Bármilyen jellegű másolatot a kutatótermi felügyelő asztalán található megrendelőlapon lehet kérni. Pontatlan, hiányos vagy olvashatatlan megrendelőlap alapján a megrendelést nem tudjuk teljesíteni.
 • A másolat elkészítésének határidejét a reprodukciós feladattal megbízott könyvtáros szabja meg.
 • A Kézirattárban őrzött kandidátusi és doktori disszertációkról csupán a szerző vagy jogutódja írásbeli engedélyével készítünk fénymásolatot, és csak abban az esetben, ha a dokumentum kötése lehetővé teszi.
 • A kódexekről, ősnyomtatványokról, régi és ritka könyvekről és kötetes kéziratokról, valamint a kéziratos hagyatékokban található nyomtatott anyagokról fénymásolat nem készíthető.

Az elkészült másolatokat csak a számla kiegyenlítése után továbbítjuk a megrendelőnek. A reprodukciós szolgáltatások árlistája honlapunkon és a kutatóteremben is megtalálható.

A LUKÁCS ARCHÍVUM HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A Lukács Archívum hétfőn és szerdán 9:00-től 13:00 óráig, illetve 14:00-től 17:00 óráig, pénteken 9:00-től 12:00 óráig tart nyitva, előzetes egyeztetés alapján ettől eltérő időpontban is.

A látogatók írószereiket és elektronikus munkaeszközeiket kivéve minden személyes tárgyukat az előszobában hagyják.

A Lukács Archívum látogatása és a gyűjtemény helyben használata ingyenes. A Lukács Archívum csoportos látogatóiról jelenléti ívet, a gyűjteményt használó kutatókról olvasói nyilvántartást vezet. A kutatók látogatójegyet töltenek ki, melyen feltüntetik nevüket, lakcímüket, e-mail címüket, az intézményt (egyetem, intézet stb.), ahonnan jöttek, és kutatási céljukat.

Látogatójegy birtokában a kutatók a hagyatéki könyvtár (múzeum) lezárt polcos részét korlátlanul tanulmányozhatják, és kérhetnek könyvet. Egyszerre 5 könyvnél több nem adható ki, ezeket a látogató a könyvtárosnak adja vissza. A használt dokumentumok számát a könyvtáros a látogatójegyen regisztrálja.

Hagyatéki dokumentumokból (kézirat, levél) egyszerre csak egy kézirattári egység (dosszié, boríték) adható ki; a benne található őrjegyet a látogató dátummal és az aláírásával látja el; visszavételkor a könyvtáros ellenőrzi a dokumentumok számát és épségét.

A hagyatéki anyag nem kölcsönözhető, de az Archívum térítés ellenében fénymásolt vagy lapolvasott kópiát biztosít a kutatók számára. A kutatók saját digitális fényképezőgépüket is használhatják, a szerzői jogokra vonatkozó nyilatkozat aláírásával.

4 főnél több látogató egyidejű jelenléte esetén semmilyen hagyatéki dokumentum nem adható ki.

SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLATI SZABÁLYZAT

Jelen szabályzat az MTA Könyvtár és Információs Központ (MTA KIK) Informatikai Szabályzatának része, mely a könyvtárhasználók számítógép-használatát szabályozza.

A Könyvtár beiratkozott olvasói és látogatói a honlapon közzétett Számítógép-használati Szabályzatot kötelesek betartani, a Belépési Nyilatkozat aláírásával az abban foglaltakat elfogadják.

Az MTA KIK beiratkozott olvasói számára az Olvasóteremben és a Digitális Dolgozószobában elhelyezett munkaállomások és terminálok ingyenes használatát biztosítja. A könyvtár használói kötelesek a rendelkezésükre bocsátott valamennyi eszközt rendeltetésszerűen használni. Az okozott kárért a felhasználó a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint felelősséggel tartozik.

Az MTA KIK mint országos tudományos szakkönyvtár számítógépes munkaállomásait és hálózatát elsősorban a tudományos kutatást, oktatást és tanulást elősegítendő bocsátja a könyvtárhasználók rendelkezésére. A hálózatba kötött olvasótermi számítógépeken az MTA KIK összes elektronikus adatbázisa, elektronikus könyve, digitális gyűjteménye, repozitóriuma és katalógusa elérhető. A számítógépek rendelkeznek szöveg- és táblázatszerkesztő, valamint e-book olvasásra alkalmas programokkal.

A Digitális Dolgozószobában egy dedikált gépen lehetőség van vakok és gyengén látók számára képernyőolvasó és nagyító szoftver használatára. A könyvtárban lehetőség van saját mobil eszközök használatára, melyekkel igénybe vehető az ingyenes vezeték nélküli hálózat (wifi) is.

Tilos más olvasók, számítógép-használók tevékenységének zavarása, illetéktelen jogosultságok és adatok megszerzése, illetve megszerzésére való kísérlet, a szoftver és hardver elemek megrongálása, működésük veszélyeztetése. Tilos a számítógép és a telepített szoftverek beállításainak megváltoztatása, a hálózat megbontása, az esetleges hibák elhárításának önálló megkezdése.

A vezetékes és vezeték nélküli hálózat, a számítástechnikai eszközök nem használhatóak a mindenkor hatályos magyar jogszabályokba ütköző cselekmények előkészítésére vagy végrehajtására, így különösen mások személyiségi jogainak megsértésére (pl. rágalmazás), tiltott haszonszerzésre irányuló tevékenységre (pl. piramisjáték), szerzői jogok megsértésére (pl. szoftver nem jogszerű terjesztése), jogosulatlan szolgáltatások internet felé továbbítására (pl. nyílt levelezési átjáró stb.), profitszerzést célzó, direkt üzleti célú tevékenységre és reklám végzésére.

Tilosak a nyilvános olvasótermi munkával összeegyeztethetetlen, más olvasók munkájának, nyugalmának megzavarására alkalmas tevékenységek, mint a gyűlöletkeltő vagy pornografikus tartalmak le- vagy feltöltése. Az MTA KIK az ilyen jellegű weboldalak elérhetőségét korlátozhatja.

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

I. Általános rendelkezések

A szabályzat célja, hatálya

1. A szabályzat célja, hogy az MTA Könyvtár és Információs Központ (továbbiakban: Könyvtár) nyilvános szakkönyvtári funkcióinak és a törvényi rendelkezéseknek megfelelően, egységes panaszkezelési szabályozást hozzon létre.

Szabályzat hatálya kiterjed a Könyvtár olvasóival/kutatóival/felhasználóival foglalkozó szervezeti egységeire valamint az intézmény összes munkavállalójára. Az EISZ és az MTMT külön Ügyrendben határozza meg a panaszkezelési eljárását.

2. A panaszkezelési szabályzat az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről, és a Könyvtár használati szabályzatainak figyelembe vételével készült.

3. A Könyvtár a szolgáltatásaival, működésével, tevékenységével, esetleges mulasztásaival kapcsolatban felmerült panaszokat nyilvántartja, kivizsgálja és értékeli. A felmerült észrevételek fontos visszajelzéseket, ismereteket közvetítenek a Könyvtár számára, ezért az így szerzett tapasztalatokat a működés minőségének javítására használja.

Fogalmak

4. Panasz és panaszos

Panasznak minősül minden, a Könyvtár működésével, tevékenységével, szolgáltatásával szemben felmerülő észrevétel, reklamáció, amelyben a bejelentő (továbbiakban: panaszos) a Könyvtár eljárását kifogásolja, és azzal kapcsolatban konkrét, egyértelmű igényét megfogalmazza.

Panaszosnak minősül mindazon természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az intézménnyel szemben kifogását, panaszát jelzi.

5. A panaszkezelés során a panaszokat és panaszosokat ugyanazon eljárás keretében és szabály szerint, bárminemű megkülönböztetés nélkül kell kezelni.

6. A Könyvtár a panasz megtételére két alapvető eljárási formát tesz lehetővé a panasz céljától függően. Mindezek alapján a Könyvtár hivatalos, illetve nem hivatalos panaszkezelési eljárás lefolytatását biztosítja.

6.a. Nem hivatalos panaszkezelési eljárás esetén a panaszos célja, hogy jelezze észrevételét, illetve kifogás jellegű bejelentéssel éljen, hivatalos válaszra a Könyvtár részéről nem tart igényt. Ezeket a bejelentéseket a Könyvtár nem archiválja, de szolgáltatásai fejlesztésénél figyelembe veszi.

6.b. Hivatalos panaszkezelési eljárás során minden esetben nyilvántartásba kerülő, és hivatalos osztályvezetői, ill. felülvizsgálati kérelem esetén főigazgatói válasszal záruló panaszkezelés történik. Hivatalos panaszt csak írásban lehet benyújtani.

7. A Könyvtár a panaszfelvétel során bekért adatokat az érvényben lévő adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeli, a birtokába került személyes adatokat harmadik fél részére nem adja át, a bekért adatok kizárólag az adott panasszal kapcsolatos nyilvántartás célját szolgálják.

II. A panasz benyújtásának módjai

8. A panaszbejelentés lehetőségeiről, a panaszkezelés folyamatáról a Könyvtár a honlapján és a munkatársai útján tájékoztatja a Felhasználókat. A panaszok fogadására az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

II.1. Szóbeli panasz

A panaszos szóbeli panaszt tehet személyesen az I. emeleti központi olvasóteremben (1051 Budapest, Arany János u. 1.), vagy telefonon (06-1 411-6100 / 630) a Könyvtár nyitvatartási idejében. A szóbeli bejelentéseket minden esetben a nem hivatalos panaszkezelési eljárás szerint kezeljük.

II.2. Írásbeli panasz

A panaszos írásbeli panaszt tehet a kitöltött panaszbejelentő űrlapot (ld. 1. sz. melléklet) a központi olvasóteremben elhelyezett panaszládába bedobva, vagy elektronikus úton, a Könyvtár honlapján elérhető panaszbejelentő űrlapon keresztül. A panaszládán keresztül történő benyújtás esetén az űrlap tartalmát a panaszos aláírásával hitelesíti.

III. Panaszkezelési eljárás

III.1. A panasz nyilvántartása

9. Az intézmény tevékenységével kapcsolatos panaszokat jellegüknek megfelelően a Könyvtár azonosítja és dokumentálja.

10. A hivatalos panaszkezelési eljárásra beérkezett panaszokról az intézmény Panaszkezelési nyilvántartást vezet, amely a panaszbejelentő űrlapokból (1. sz. melléklet) és esetenként felülvizsgálati kérelemből (2. sz. melléklet) áll. Ezeket a panasz kivizsgálásának lezárását követően az irattárban helyezzük el, és 5 évig megőrizzük.

III.2. A panasz befogadása, rögzítési határideje

A Könyvtár csak a szabályosan kitöltött űrlap alapján biztosítja a hivatalos panaszkezelési eljárás lefolytatását, bármely kötelezően kitöltendő adat hiányában a nem hivatalos panaszkezelési eljárás szerint jár el.

11. A személyesen vagy telefonon bejelentett panaszt a Könyvtár a benyújtás napján rögzíti.

12. A honlapon benyújtott, ill. a panaszláda útján leadott bejelentéseket a Könyvtár két munkanapon belül iktatja.

III.3. A panasz kivizsgálása

13. A panasz kivizsgálása minden esetben térítésmentes, és az összes vonatkozó körülmény figyelembe vételével történik.

14. A panaszok elbírálását a Könyvtár panasszal érintett szakterületének osztályvezetője végzi, egyeztetve a Könyvtár főigazgatójával / főigazgató-helyetteseivel.

15. A panaszra adott hivatalos válasz kizárólag osztályvezetői ellenjegyzéssel ellátva érvényes.

16. A benyújtott űrlapokkal kapcsolatos általános válaszadási határidő (függően a beadás módjától) a beérkezéstől, illetve a nyilvántartásba vételtől számított 7 munkanap.

III. 3.1. A szóbeli panasz kivizsgálása

17. A szóbeli, azaz a személyesen vagy telefonon tett panaszt lehetőség szerint azonnal orvosoljuk.

18. Amennyiben a szóbeli panasz azonnali kivizsgálása nem megoldható, a panaszról a könyvtáros panaszbejelentő lapot vesz fel, melyet az illetékes vezető felé továbbít.

19. Az ilyen módon rögzített panasz kivizsgálása 7 munkanapon belül történik meg, eredményéről a Könyvtár a panaszbejelentő lapon megjelölt módon értesíti a panaszost.

III. 3.2. Az írásbeli panasz kivizsgálása

20. Az írásban beérkezett panasz az illetékes vezetőhöz kerül, kivizsgálása 7 munkanapon belül történik meg. Amennyiben a panaszostól pótlólag adatokat kell bekérni, úgy a kivizsgálási határidőt az összes adat rendelkezésre állásának időpontjától számítjuk.

21. A hivatalos válaszról a panaszost az űrlapon általa megadott módon minden esetben írásban értesítjük. Nem hivatalos eljárás esetében kérhető szóbeli értesítés is.

IV. A panasz felülvizsgálata

22. A panaszos, amennyiben a panaszára adott hivatalos válaszban foglaltakkal nem ért egyet, vagy bejelentését új információval egészítené ki, kérheti a panaszára adott hivatalos válasz felülvizsgálatát.

23. A felülvizsgálati kérelmet a jelen szabályzat 2. számú mellékletében található űrlapon, az eredeti eljárás iktatószámára való hivatkozással kell benyújtani.

24. A felülvizsgálati kérelem eljárási szabályai a jelen szakaszban foglalt eltérések kivételével megegyeznek az II–III. pontban foglaltakkal.

25. A felülvizsgálati kérelemről a Könyvtár 10 munkanapon belül dönt, melyről a felülvizsgálatra vonatkozó kérelemben általa megjelölt módon értesíti a panaszost.

26. A felülvizsgálati kérelemben foglaltakról a Könyvtár főigazgatója, illetve főigazgató-helyettese dönt, az eredeti eljárás hivatalos válaszát ellenjegyző egységvezetővel történő konzultációt követően.

27. A felülvizsgálati kérelemre adott hivatalos válasz kizárólag főigazgatói vagy főigazgató-helyettesi ellenjegyzéssel ellátva érvényes.

28. A hivatalos panaszkezelési eljárás második, egyúttal legfelsőbb szintje a felülvizsgálati kérelemre adott válasszal zárul. Saját panaszkezelési rendszerében a Könyvtár egy adott panasszal kapcsolatban további felülvizsgálati lehetőséget nem biztosít.

Záró rendelkezés

A panaszkezelési eljárás űrlapjai, valamint jelen Panaszkezelési Szabályzat elérhető a Könyvtár központi olvasótermében, a különgyűjteményekben és a Könyvtár honlapján.

Jelen Szabályzat 2016. március 31. napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Panaszfelvételi űrlap (doc, 81 KB) »
2. sz. melléklet: Felülvizsgálati kérelem (doc, 79 KB) »

Budapest, 2016. március 7.

Monok István, DSc
főigazgató s.k.